Sold Out
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน | *Required Field
บริบทใหม‹แห‹งการใชŒชีวิตแบบเรียบหรู EXCLUSIVE ท‹ามกลางกลิ่นอายความงดงามของศิลปะแบบอังกฤษ พรŒอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลศักยภาพเพียง 15 นาทีสู‹ใจกลางแหล‹งธุรกิจสำคัญของประเทศในราคาที่สัมผัสได