2.20
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

49.59%
งานโครงสร้าง - 87.27%
งานสถาปัตยกรรม - 18.7%
งานระบบประกอบอาคาร - 30.7%